Ndryshime në rregulloren "Për procedurat dhe kriteret e dhënies së autorizimeve.

Ndryshime në vendimin per miratimin e pagesave per autorizim.